OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 25.09.2019 07:21:16 

Drogové závislosti a ich prevencia - semináre

Základné informácieKonzultačné hodiny: do januára 2014 som na rodičovskej dovolenke
najnovšie info nájdete na adrese: www.spv.wbl.sk


Email na vyučujúcu: kristina.libercanova@gmail.com


Predmet správy: Študijná kombinácia, začiatok výučby
Názov súboru: Meno študenta, názov seminárnej práce
Kurikulum seminárov študentov učiteľkých odborov:  0_seminare_pre_EV.doc (54 KB)
Kurikulum seminárov študentov neučiteľkých odborov:seminare_pre_SPV.doc (55 KB)


Názov predmetu:

Drogové závislosti a ich prevencia 

Počet kreditov:

4

Vyučujúci:

Mgr. Kristína Liberčanová, PhD.

Cieľ predmetu:

Oboznámiť poslucháčov s problematikou látkových a nelátkových závislostí, preventívnymi postupmi v rôznych oblastiach praxe, s dôrazom na prevenciu v pedagogickej činnosti.

Plán práce:

 

1.      Základná terminológia v problematike závislostí a ich prevencie (zdravie, droga, drogová závislosť, kodependencia, úzus).

2.      História užívania drog (užívanie drog v praveku, staroveku, stredoveku, novoveku, v súčasnosti vo svete a na našom území).

3.      Faktory determinujúce užívanie drog (teórie modelov: Zinbergerov droga-subjekt-prostredie, bio-psycho-socio-spirituálny model, 5-stenový model doplnený o faktor  podnetu a frekvencie ).

4.      Užívanie drog (kontinuum užívania drod, fázy vzniku závislosti, spôsoby užívania drog, rebríček rizikových spôsobov užívania).

5.      Látkové závislosti (klasifikácie látkových drog podľa viacerých kritérií – legality, účinku, ..., klasifikácia látkových závislostí podľa WHO a ich charakteristika).

6.      Nelátkové závislosti (objasnenie nejednoznačného pojmoslovia, charakteristika závislostí v oblasti porúch príjmu potravy, hier, sexuálnych aktivít, práce, vzťahov, nakupovania, komunikačných prostriedkov).

7.      Drogová politika (základná klasifikácia, drogová politika vo svete, EÚ, na našom území napr. NPBPD. Drogy a legislatíva).

8.      Prevencia vzniku závislostí (americko-anglosaský model prevencie – prevenčné spektrum, Európsky trojstupňový model prevencie. najčastejšie mýty v prevencii závislostí. Prevencia špecifických skupín klientov – deti, tínedžeri, tehotné ženy, starí ľudia).

9.      Efektívna primárna prevencia v práci s deťmi a mládežou (nešpecifická a špecifická primárna prevencia závislostí, základy efektívnych preventívnych aktivít, peer programy, ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a ich  projektová činnosť)

10.  Možnosti a kompetencie pedagogických zamestnancov v prevencii vzniku závislostí (z pohľadu učiteľa/koordinátora prevencie/sociálneho pedagóga/ vychovávateľa)

11.  Sieť pomoci v prevencii drogových závislostí (privátny rezort (rodina), rezort školstva,

12.  Harm reduction (ciele, princípy, stratégie, programy harm reduction, špecifické skupiny klientov v poskytovaní služieb harm reduction)

13.  Kompletizácia portfólia. Test.

 

 

Povinná literatúra:

 

NEŠPOR, K.: Návykové chování a závislost. Současné poznatky a perspektívy léčby. Praha: Portál, 2003. 152 s. ISBN 80-7178-831-7.

KALINA, K.: Drogy a drogové závislosti 1. Mezioborový přístup. Praha: ÚV ČR, 2003. ISBN 80 – 86734-05-6.

KALINA, K.: Drogy a drogové závislosti 2. Mezioborový přístup. Praha: ÚV ČR, 2003. ISBN 80 – 86734-05-6.

Kol. autorov: Jak ve škole vytvoriť zdravější  prostředí. Příručka o efektivní školní drogové prevence. Praha: ÚV ČR, 2005. 156 s. ISBN 80-86734-38-2.

Odporúčaná literatúra:

 

ONDREJKOVIČ, P. – POLIAKOVÁ, E. a kol. Protidrogová výchova. Bratislava: Veda, 1999.

NEŠPOR, K.: Vaše děti a návykové látky. Praha: Portál., 2001. 156 s. ISBN 80-7178-515.6.

KALINA, K.: Základy klinické adiktologie. Praha: Grada, 387 s. ISBN 978-80-247-1411-0.

Hunt, N. – Ashton, M. – Lenton, S. – Mitcheson, L. – Nelles, B. – Stimson, G. Prehľad prístupov „harm reduction“ k užívaniu drog založený na dôkazoch. Progresívny pohľad na drogy. Bratislava: NOS-OSF, 2004.  Dostupné [on line] na: http://forward-thinking-on-drugs.org/review2.html

Podmienky získania kreditov -počas semestra:

 

 

v skúškovom období:

 

-          Vypracovanie portfólia (podmienka pre postup na skúšku)

 

 

-          Záverečný písomný test (100 bodov)

Počet bodov

Hodnotenie

90

-

100

 

A – výborne

80

-

89

 

B – veľmi dobre

70

-

79

 

C – dobre

60

-

69

 

D – uspokojivo

50

-

59

 

E – dostatočne

0

-

49

 

FX – nedostatočne